Grab Pay ใช้เป็น E wallet เริ่มใช้จ่ายค่าอาหารที่สิงคโปร์แล้ว

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Grab มีบริการด้าน Payment ด้วย นั่นคือ Grab Pay ใช้เป็น E wallet จ่ายค่าอาหารได้ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ใช้งานที่สิงคโปร์เป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยใช้วิธีการจ่ายเงินด้วยการสแกน QR Code ตอนนี้มีร้านค้าในระบบแล้ว 25 ร้าน และมีเป้าหมายมี 1,000 ร้านภายในปี 2017 นี้ อนาคตหาก Grab Pay เปิดใช้ที่ประเทศไหนเพิ่มเราจะมาอัพเดตให้ทราบกันค่ะ